11.1 Evenwichtige financiële positie

Wat hebben we bereikt?

Beleidsdoel 11.1 Evenwichtige financiële positie

Het financiële evenwicht in de jaarschijf 2015 is niet bereikt. Een aantal maatregelen en effecten van circulaires hebben geleid tot een terugdringing van het tekort, maar hebben dat tekort niet helemaal kunnen wegnemen. In de in september 2015 gepresenteerde meerjarenbegroting 2016-2019 zijn de nodige maatregelen opgenomen die resulteren in een structureel sluitende meerjarenbegroting vanaf de jaarschijf 2017. Die maatregelen zorgen ook voor een verbetering van de reserves en voorzieningen en de weerstandscapaciteit.
Door een goede monitoring van de liquiditeitspositie is een toename van de schuldenlast voorkomen.

Wat hebben we gedaan? (prestaties)