11.1.1 Sluitende meerjarenbegroting

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 11.1.1 Sluitende meerjarenbegroting

In 2015 zijn aan de gemeenteraad 4 tussentijdse rapportages voorgelegd waarin gerapporteerd is over alle in de programmabegroting 2015 opgenomen prestatiedoelen en budgetten. Per prestatiedoel is aangegeven of één en ander volgens planning verliep of dat dit uit de pas liep. Uitgangspunt was dat alleen de belangrijkste afwijkingen werden toegelicht. Alleen in de 2e rapportage (Zomernota) is ook de begroting voor het lopende jaar aangepast.

De besluitvorming rondom de  Kadernota 2016 is uitgewerkt in de Begroting 2016-2019. In september 2015 is een begroting gepresenteerd waarin de nodige maatregelen zijn genomen om én tot een sluitende meerjarenbegroting te komen én tot een verbetering van de weerstandscapaciteit. De Begroting 2016-2019 is op 12 november 2015 door de gemeenteraad vastgesteld. Een amendement dat onder andere betrekking had op een verhoging van de precariobelasting heeft een positief effect gehad op het saldo van de meerjarenbegroting 2016-2019.