2.3.2 Stimuleren werkgelegenheid en arbeidsplaatsen voor werkzoekenden

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 2.3.2 Stimuleren werkgelegenheid en arbeidsplaatsen voor werkzoekenden

Lokale werkgeversbenadering
Lingewaard heeft 2 re-integratie accountmanagers die lokale werkgevers contacten onderhouden. Zij
acquireren bij (toekomstige) ondernemers werkplekken voor werkzoekenden vooral voor mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is een aanbod gerichte benadering en het kunnen zowel reguliere werkplekken als oefen banen zijn. Investeren in dit maatwerkpakket loont en dit is in 2015 voortgezet.
Met de komst van de nieuwe doelgroepen  binnen de Participatiewet en de verplichtingen vanuit het sociale akkoord voor werkgevers zien wij het belang van een maatwerkaanbod bij lokale werkgevers alleen maar groter worden.

Regionale werkgeversdienstverlening
De regionale werkgevers dienstverlening gaat hoofdzakelijk uit van de vraaggerichte benadering. De vraaggerichte werkgevers benadering richt zich vooral op mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt.
Hierbij sluiten wij vooral aan door de inzet van regionale activiteiten en ontwikkelingen zoals:

  • jongerenvouchers ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid;
  • deelname regio aanvraag ESFsubsidie Actieve Inclusie vanaf 2015 (kosten serviceteams)
  • regionale banenmarkten.
  • doorontwikkeling samenwerkingsafspraken regionale werkgevers servicepunt voor 2016.
  • nakomen uitvoeringsafspraken Berenschot rapport Presikhaaf Bedrijven.

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
Met de invoering van de Participatiewet is ook de herstructurering Wsw een belangrijk onderwerp. Er is een start gemaakt met een oriëntatie op een nieuwe structuur. In 2015 zijn een aantal mogelijke structuurvormen in regionaal-verband nader uitgewerkt in het Berenschot rapport. De inzet om  Presikhaaf Bedrijven gedeeltelijk te ontmantelen en op andere wijze vorm te geven, loopt. In 2015 is in samenwerking de versobering van vervoersvoorzieningen voor Wsw-ers doorgevoerd en een aanvang gemaakt met de inventarisatie van de doelgroep die bemiddeld moet gaan worden door het regionale werkgeversservicepunt.