3.1.1 Aanleggen wegen en fietspaden

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 3.1.1 Aanleggen wegen en fietspaden

De snelfietsroute tussen Arnhem en Nijmegen is vrijwel voltooid en kon in praktische zin in gebruik worden genomen, ondanks het feit dat de ongelijkvloerse kruising in het Kattenleger nog ontbreekt.  

Ten aanzien van de voorgenomen aanleg van de Dorpensingel is gebleken dat er voorlopig geen sprake is van cofinanciering. De provincie geeft geen prioriteit aan dit project met als gevolg dat de gemeenten Nijmegen en Lingewaard zelf verantwoordelijk zijn en blijven voor het oplossen van het bereikbaarheidsprobleem tussen de beide gemeenten. Er is een onderzoek gestart om een haalbaar variant te bedenken als alternatief voor het wegvallen van de Dorpensingel.

Het Ontwerp Tracébesluit voor de doortrekking van de A15 is door de minister van Infrastructuur en Milieu ter visie gelegd. Aan de hand van zienswijzen konden belanghebbenden op de plannen reageren. Ook zijn door Rijkswaterstaat bijeenkomsten georganiseerd om het publiek op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen en om vragen over de plannen te beantwoorden. In samenwerking met de gemeenten Overbetuwe, Duiven en Zevenaar, alsmede de provincie Gelderland, is een regiovoorstel uitgewerkt. Dit regiovoorstel voorziet in de inpassing van de doorgetrokken A15 en andere flankerende maatregelen, waaronder de verruiming van de aansluitingen op de N839. Eveneens is hierbij betrokken de aanleg van een snelfietsroute langs de doorgetrokken A15 met de bedoeling het RijnWaalpad met het Liemerspad te verbinden. De aan het regiovoorstel verbonden maatregelen zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst. De provincie Gelderland zal de kosten van de hierin vastgelegde afspraken voor haar rekening nemen.