3.1 Verbeteren bereikbaarheid

Wat hebben we bereikt?

Beleidsdoel 3.1 Verbeteren bereikbaarheid

Het vigerende mobiliteitsbeleid van de gemeente Lingewaard is vastgelegd in het Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP), zoals dat door de gemeenteraad in 2009 is vastgesteld. In dit GMP zijn de hoofdlijnen van het verkeer- en vervoersbeleid tot 2017 verwoord. Het GMP is destijds tot stand gekomen met raadpleging van bewoners en raadsleden. De missie van de gemeente Lingewaard voor deze periode is een bereikbare gemeente met behoud van de ruimtelijke kwaliteit. De gemeenteraad heeft in 2011 gevraagd om een evaluatie van het GMP. Dit heeft geleid tot de nota “Evaluatie Mobiliteitsplan gemeente Lingewaard, een tussenstand op weg naar een GMP+”. In deze nota worden de in het GMP opgenomen maatregelen genoemd, waarvan een gedeelte niet is uitgevoerd, vanwege het ontbreken van een uitvoeringsprogramma. Tegelijkertijd hebben zich ook nieuwe knelpunten op het gebied van verkeer en mobiliteit aangediend. Een ander probleem vloeit voort uit de noodzaak tot synchronisatie met aanpalend intern en extern beleid. Het GMP blijkt zijn kracht te verliezen door de lange looptijd: de maatschappij ontwikkelt zich voortdurend, terwijl het GMP een statisch document is. Het GMP is geëvalueerd. Het betreft een kwalitatieve evaluatie, omdat vanwege het ontbreken van fysieke en financiële mogelijkheden niet kon worden beschikt over meetgegevens.
Een belangrijk onderdeel van een GMP+ is het uitvoeringsprogramma, waarin de maatregelen met de daaraan verbonden kosten zijn opgenomen. Door het ontbreken van de voldoende financiële middelen is het uitvoeringsprogramma niet tot stand gekomen. Ook het uitvoeringsprogramma voor 2015 gaf geen aanleiding om belangrijke activiteiten op het gebied van verkeer en vervoer te laten plaatsvinden. De activiteiten hebben zich in hoofdzaak beperkt tot reeds lopende projecten en het doen van onderzoek.

Wat hebben we gedaan? (prestaties)