3.1.4 Verbeteren parkeermogelijkheden

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 3.1.4 Verbeteren parkeermogelijkheden

Ten aanzien van het op orde brengen van de parkeercapaciteit in de vier aangewezen clusters van de Zilverkamp heeft de bestuursrechter het beroep tegen de aanleg van parkeervoorzieningen op de strijdige bestemmingen ongegrond verklaard. De verder voortgang is hiermee gewaarborgd en dit project kan in 2016 worden afgerond.

De parkeerdruk in het centrum van Huissen is aan de hand van een onderzoek gemeten. Hieruit blijkt dat er over het gehele centrumgebied voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn, maar dat op piekmomenten op een aantal parkeerlocaties de bezettingsgraad te hoog is. Voor de doelgroep bezoekers is er dan te weinig plaats om dichtbij de winkels te parkeren. Het onderzoek wijst uit dat dit met name wordt veroorzaakt door het massaal overtreden van de parkeerregels. Ten behoeve van een betere sturing op het parkeren voor de verschillende doelgroepen is een verkeersplan voor het centrum van Huissen opgesteld. Dit plan voorziet ook in de bereikbaarheid van de parkeerlocaties en doet recht aan een verbetering van het verkeersklimaat door de verkeerscirculatie in het centrum anders in te richten.

Prestaties

Activiteiten

Meetbaar resultaat

Raming 2015

Werkelijk 2015

Maatregelen parkeerkwaliteit ten behoeve van  bewoners

Percentage aantal woningen waarvoor binnen 50 meter 1 parkeerplaats beschikbaar is

75%

60% (geschat)

Reguleren parkeren in centra

Percentage vrije parkeerplaatsen voor bezoekers op piekmomenten

5%

0%