5.2.1 Stimuleren behoud monumenten

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 5.2.1 Stimuleren behoud monumenten

Er zijn een zestal  bijeenkomsten geweest met de commissie erfgoed, waarbij de commissie adviezen heeft  gegeven over verschillende beleidsonderwerpen,  ruimtelijke plannen en bouwplannen in een cultuurhistorische omgeving.
In 2015 zijn er veel aanvragen geweest voor subsidie voor onderhoud en restauratie van monumenten. De overschrijding van het beschikbare budget voor deze  subsidie heeft ertoe geleid dat de subsidieverordening monumenten en cultuurhistorische waarden,  is gewijzigd. De raad heeft een plafond opgenomen in verordening voor de jaarlijkse subsidieverstrekking.
In 2015 is de Beleidsnota cultureel door de raad vastgesteld. Hiermee zijn de ambities en het programma voor de komende jaren vastgesteld.  Ook de cultuurhistorische waardenkaart is door de raad vastgesteld. Hiermee wordt geborgd dat erfgoed op een goede wijze meegenomen wordt in ruimtelijke plannen.
Er is één wederopbouw boerderij aangewezen als gemeentelijke monument. Voor de overige wederopbouwpanden zijn nog geen procedures gestart in verband met de beperkte ambtelijke capaciteit.