9.1.1 Onderhouden en beheren infrastructuur

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 9.1.1 Onderhouden en beheren infrastructuur

Het beheer en onderhoud van de infrastructuur gebeurt op basis van de vastgestelde beleidsplannen en daaraan gekoppelde kwaliteitseisen. Jaarlijks wordt een onderhoudsplan gemaakt voor de onderdelen die om onderhoud vragen op grond van een meerjarenplanning en kwaliteitsinspecties. Door invloeden van buitenaf, zoals weersomstandigheden en/of intensiever of minder intensief gebruik, kunnen de werkelijk uit te voeren onderhoudsmaatregelen afwijken van de geplande werkzaamheden uit de meerjarenplanning. Hiermee wordt direct geanticipeerd op de veranderde onderhoudsbehoefte.
In 2015 zijn de beleidsplannen voor zowel openbare verlichting als verkeersvoorzieningen vastgesteld. Daarnaast is de vervangingsbehoefte (beheer op orde) binnen de totale openbare ruimte in kaart gebracht, omdat daar tot dit moment onvoldoende inzicht in bestond.

Wegen, straten en pleinen
Het uitvoeren van groot onderhoud aan asfaltwegen en elementenverhardingen waren de speerpunten voor het wegbeheer. Het onderhoudsplan 2015 is volledig uitgevoerd. Als grootste onderhoudswerk is het uitvoeren van groot onderhoud aan de Rijnstraat in Doornenburg het melden waard. In samenspraak met de bewoners is deze onveilige 80km weg aangepast naar een veilige  60km zone door toevoeging van rode fietsstroken.
Bovendien is een aantal aanvullende onderhoudsmaatregelen getroffen vanwege vorstschade aan de navolgende wegen: Stadswal, Huismanstraat, Loostraat en de Ressensestraat.

Schoonhouden infrastructuur en openbare gebieden
De gemeente zorgt ervoor dat de infrastructuur van het gemeentelijk wegennet en van de openbare terreinen er schoon en netjes uitziet op het afgesproken niveau van beeldkwaliteit B. Daarvoor worden jaarlijks de volgende activiteiten uitgevoerd.

  • Het machinaal vegen van het gemeentelijk wegennet;
  • Het bestrijden van onkruid op verharding, zonder toepassing van chemische middelen;
  • Het vegen van blad;
  • Het ledigen van ca. 70 bladkorven (in de bladvalperiode);
  • Het ledigen van ca. 600 straatafvalbakken in het openbaar gebied met een op het gebruik van de bakken afgestemde frequentie.

Openbare Verlichting
De gemeente zorgt voor de instandhouding van het (gemeentelijk) net van openbare verlichting inclusief lichtmasten en armaturen. Nieuwe bouwplannen worden getoetst aan het beleidsplan Openbare verlichting 2015-2019. In 2015 is het beleidsplan Openbare verlichting geactualiseerd. Tevens is eind 2015 een begin gemaakt met het vervangen van de verlichting op de grote industrieterreinen te weten:
Gendt-Bemmel, Houtakker en het laatste deel van Pannenhuis 1. Op deze terreinen wordt LED-verlichting toegepast.

Prestaties

Activiteiten

Meetbaar resultaat

Raming 2015

Werkelijk 2015

Vervanging van ca. 150 lampen, conform beleidsplan openbare verlichting

Energiebesparing door vervanging van energieverslindende lampen

9.000 kWh

9.125 kWh

Uitvoering geven aan het project Lingewaard verlicht bewust

Energiebesparing door vervanging/verwijderen van energieverslindende lampen in het buitengebied

Totale energieverbruik openbare verlichting per lichtpunt

85.500 kWh

185 kWh

82.500 kWh

183,4 kWh

Bruggen, tunnels en viaducten
Beheren en onderhouden van bruggen, tunnels en viaducten gebeurt aan de hand van het
Meerjarenonderhoudsplan dat onderdeel uitmaakt van het beleidsplan Civieltechnische Kunstwerken. De input voor het beheerprogramma is verkregen op basis  van de resultaten uit de inspectie.
In 2015 zijn de houten voet- en fietsbruggen in het park het Hoog in Bemmel vervangen door composiet (vezelversterkte kunststof)  exemplaren. Verder is er nieuwe slijtlaag aangebracht op de verkeersbruggen Diana, het Rietland en Hoefslag in Bemmel.

Straatmeubilair
Onder straatmeubilair vallen bijvoorbeeld bankjes, afvalbakken, tafels en fietsparkeervoorzieningen in de openbare ruimte. Naast een praktische functie, heeft straatmeubilair invloed op de uitstraling en belevingswaarde van de openbare ruimte. In overleg met de portefeuillehouder is besloten om het opstellen van het beleidsplan straatmeubilair door te schuiven naar 2016 in verband met de benodigde inventarisaties in de buitenruimte.

Verkeersvoorzieningen
De gemeente zorgt voor beheer en onderhoud van installaties en meubilair dat een verkeers- en/of een informerende functie heeft. Dit zijn bijvoorbeeld verkeersregelinstallaties (zoals verkeerslichten), markeringen op de weg, parkeerroute informatie, verkeersborden, straatnaamborden, verkeerszuilen, wegdekreflectoren en wegwijzers. In 2015 is het beleidsplan verkeersvoorzieningen vastgesteld.
De belangrijkste speerpunten vanuit deze beleidsnotitie zijn: verkeers- en straatnaamborden vervangen door retro-reflecterende borden, het aantal borden in of langs de openbare wegen zo veel als mogelijk te beperken tot de borden die vanuit verkeersveiligheidsoogpunt noodzakelijk zijn.

Begraven
De gemeente is eigenaar en beheerder van vijf algemene begraafplaatsen. Drie daarvan zijn actief in gebruik (De Hoeve in Huissen, De Teselaar in Bemmel en Zandvoortsestraat in Gendt). Van de twee gesloten begraafplaatsen (Het Zand en Huissen-Stad) is het onderhoud overgedragen aan twee aparte stichtingen. Hiertoe zijn onderhoudsovereenkomsten gesloten. De gemeente heeft de zorg voor kwalitatief en kwantitatief voldoende begraafcapaciteit op de drie "actieve" begraafplaatsen. De gemeente beschikt voor de komende jaren over voldoende begraafcapaciteit. Er wordt efficiënt gebruik gemaakt van de beschikbare begraafcapaciteit door tijdig te ruimen waardoor graven opnieuw kunnen worden uitgegeven. Om te bepalen welke graven geruimd kunnen worden, is het administratief beheer van de begraafplaatsen verder op orde gebracht en zijn in 2014 en in 2015 alle bekende rechthebbenden van graven aangeschreven waarvan de rechten zijn verlopen of binnenkort zullen verlopen. Bij de graven met onbekende (of overleden) rechthebbende zijn bordjes geplaatst met het verzoek aan nabestaanden zich te melden. Voor de algemene begraafplaats in Gendt is begonnen met het verbeteren van de inrichting. Zo zijn daar bijvoorbeeld twee urnenzuilen bijgeplaatst, waardoor op fraaie wijze de capaciteit voor urn-bijzetting is vergroot. Voor de verbetering van de inrichting van De Hoeve en De Teselaar worden plannen ontwikkeld.

Speeltuinen en speelweiden
Binnen de gemeente Lingewaard wordt gewerkt met het, door de gemeenteraad in mei 2007 vastgestelde speelruimteplan 'Buitenspelen, ja leuk'.  Het Speelruimteplan geeft een visie op beheer-, onderhouds- en vervangingsbeleid. Uit de evaluatie is gebleken dat Lingewaard te maken heeft met teruglopende kinderaantallen, vooral in de leeftijdsgroep van 0 tot 12 jaar. Bij de uitvoering van de beleidsregels uit het speelruimteplan worden de teruglopende kinderaantallen meegewogen maar er worden geen speeltuinen op basis van deze aantallen opgeheven.
Het veilig in stand houden van de speelvoorzieningen is een wettelijke plicht. Het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen is daarbij bepalend als minimum niveau. De toestellen worden regelmatig geïnspecteerd en op basis daarvan onderhouden of vervangen.

Prestaties

Activiteiten

Meetbaar resultaat

Raming
2015

Werkelijk 2015

Uitvoering geven aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Uitvoering geven aan het speelruimteplan "Buitenspelen, ja leuk"

Afkeur op basis van veiligheid met urgentie hoog

 afkeur 2%

Max. afkeur 2%