9.2.1 Zorgen voor goede waterkwaliteit en voldoende berging

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 9.2.1 Zorgen voor goede waterkwaliteit en voldoende berging

Riolering en waterzuivering
Het beheer en onderhoud van de riolering gebeurt op basis van het vastgestelde Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2015 (VGRP 2013-2015). In november 2015 heeft de raad besloten de looptijd van dit VGRP (2013-2015) met één jaar te verlengen (2016).  
Praktisch al het stedelijk afvalwater wordt ingezameld in de riolering en afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Bij enkele woningen wordt het afvalwater ter plekke gezuiverd en geloosd in de bodem of op oppervlaktewater. Waar mogelijk worden hemelwater en afvalwater gescheiden afgevoerd.
Inspectie en onderhoud aan het rioleringsstelsel (inclusief gemalen, drukriolering, e.d.) vindt stelselmatig plaats. Daarnaast worden er jaarlijks onderdelen vervangen op basis van een vervangingsplanning. Hiermee wordt kapitaalvernietiging voorkomen. In 2015 is in Gendt en op bedrijventerrein Gendt-Bemmel grootschalig riolering vervangen. Op het bedrijventerrein is een aantal aanpassingen aan het stelsel gedaan zodat de vuilemissie naar oppervlaktewater kleiner is geworden en voldaan wordt aan de eisen van het waterschap.  
Voor Gendt is het basisrioleringsplan herzien. In dit plan is bepaald welke verbeteringsmaatregelen uitgevoerd moeten of kunnen worden (milieuhygiëne en wateroverlast). De herziening van het basisrioleringsplan van Huissen is opgestart. De inrichting van het rioolbeheersysteem is afgerond zodat het systeem nu operationeel is.

Watersysteem en waterberging
In het waterplan van de gemeente Lingewaard is een lijst met uitvoeringsmaatregelen opgenomen, dat moet resulteren in een kwalitatief goed watersysteem, met voldoende afvoer- en bergingscapaciteit.
Zo moet er voor de kernen Angeren, Doornenburg en Gendt extra waterberging in het watersysteem worden aangebracht. In 2015 zijn de voorbereidingswerkzaamheden voor die waterbergingen opgestart, en ook is de benodigde grond aangekocht. In 2016 gaat de uitvoering worden opgepakt. Daarnaast zijn in 2015 twee waterplanprojecten opgestart die er voor moeten zorgen dat het water beter kan worden afgevoerd vanuit de dorpskernen Bemmel en Gendt. Het gaat dan om het verbreden van de Bemmelse Zeeg en het opwaarderen van een watergangtracé in Gendt. De verwachting is dat ook voor deze projecten dat de uitvoering  in 2016 kan beginnen.  Een andere waterplanmaatregel in Bemmel is het afkoppelen van hemelwater rondom de Dorpsstraat/Oostervelden, waarbij tevens een leidingenstructuur voor het afgekoppelde hemelwater wordt aangelegd. Dit project is in 2015 opgestart. Enkele andere afkoppelprojecten die in 2015 zijn voorbereid of uitgevoerd, worden veelal gecombineerd met werkzaamheden aan de riolering of het wegdek. In 2015 is als waterplanmaatregel ook gestart met het vormgeven van het grondwaterbeleid. Dit beleid wordt in 2016 opgenomen in het nieuwe Gemeentelijke rioleringsplan en aan de raad voorgelegd.
Op 12 juni 2014 heeft de raad de nota ‘Waterbergingsbank gemeente Lingewaard’ vastgesteld. Dit betekent dat rondom iedere kern binnen de gemeente een centrale, robuuste  en doelmatige waterberging dient te worden gerealiseerd. Initiatiefnemers met bouwplannen kunnen dan onder bepaalde voorwaarden en op vrijwillige basis, tegen een vergoeding deelnemen aan de waterbergingsbank. Hiermee kunnen die initiatiefnemers dan voldoen aan de verplichte waterbergingscompensatie. De gemeente legt de waterbergingsbanklocaties aan, waarbij de kosten daarvoor worden terugverdiend door de bijdragen van de initiatiefnemers. Voor de kernen Huissen en Bemmel zijn de voorbereidingen in 2015 opgepakt. Voor de waterbergingsbanklocaties Angeren, Doornenburg en Gendt geldt dat ook, maar dan gecombineerd met de hierboven genoemde waterbergingen die als waterplanmaatregel dienen te worden uitgevoerd. De verwachting is dat de genoemde waterbergingsbanklocaties in 2016 zijn aangelegd.