9.2.2 Bestrijden gladheid

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 9.2.2 Bestrijden gladheid

Het seizoen waarbinnen sprake kan zijn van gladheid loopt van 1 november tot en met 31 maart. Het beleid in Lingewaard voor de gladheidbestrijding is vastgelegd in het gladheidbestrijdingsplan. Dit plan wordt in 2016 geactualiseerd.
Op elk noodzakelijk tijdstip (24/7) wordt de gladheid bestreden op de primaire routes, te weten:

  • hoofdroutes voor gemotoriseerd verkeer op de belangrijkste gemeentelijke ontsluitingsroutes
  • busroutes
  • erftoegangswegen (toegangen tot de wijken); centrumgebied/openbare terreinen
  • hoofdroutes voor fietsers/schoolroutes (rode stippenroute)

Deze gladheidbestrijding gebeurt met 8 strooi-eenheden op de in het plan aangegeven routes. Binnen 3 uur na alarmering is op alle routes gestrooid. Als daartoe aanleiding bestaat, worden ook de secundaire routes gestrooid. Tevens is er aandacht voor kwetsbare doelgroepen zoals bijvoorbeeld ouderen. Zo wordt er ook gestrooid bij ouderencentra en andere specifieke locaties. De gladheidbestrijding in Lingewaard wordt gestart via:

  • inkomende meldingen via het gladheidmeldsysteem van Gemeente Lingewaard
  • Meteo Consult in Wageningen
  • overleg met de gemeenten Nijmegen en Overbetuwe alsmede de provincie Gelderland
  • Politie
  • Door eigen waarneming

In een beperkt aantal gevallen wordt op lokale (politie-)meldingen afgegaan. De weersvoorspellingen van het Meteo Consult maken het in veel gevallen mogelijk te anticiperen op de aangekondigde gladheid; in die gevallen wordt er preventief gestrooid.
Sinds 2015 werd ook in verschillende wijken in samenspraak met de wijkplatforms zoutbakken geplaatst zodat bewoners zelf op vitale plekken in de wijk de gladheid kunnen bestrijden. Zo zijn er 3 zoutbakken bijgeplaatst in Doornenburg (2) en Huissen(1)

In 2015 zijn we 42 keer uitgerukt. Per strooibeurt is gemiddeld 8 ton zout verbruikt. Een complete strooibeurt kent een lengte van 246 km. (wegen & fietspaden) Door het huidig gebruik van gemoderniseerd gladheidbestrijdingsmaterieel is in het afgelopen strooiseizoen sprake van een zoutreductie van 3 ton per strooibeurt. Deze reductie was ook voorzien in de begroting.