9.2.3 Verwerken huishoudelijk afval

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 9.2.3 Verwerken huishoudelijk afval

In december 2013 heeft de Raad het Beleidsplan afvalbeheer 2015-2019 vastgesteld. Dit afvalbeleidsplan, dat als motto heeft “Gaan voor grondstoffen”, richt zich op verdere verhoging van de hoeveelheid gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. Dit met de landelijke doelstelling van 65 % hergebruik van het huishoudelijk afval in het achterhoofd. Om de hoeveelheid herbruikbaar afval te vergroten is tot een verbeterde inzamelmethode van het huishoudelijk afval besloten.
Vanaf 1 januari 2015 is het restafval bij de meeste woningen tweewekelijks ingezameld met een 2e aparte container. De aanwezige duocontainer is vanaf genoemde datum in gebruik voor het gescheiden inzamelen van gft-afval en het plastic verpakkingsafval. Deze grondstoffencontainer wordt ook tweewekelijks geleegd.
Bij hoogbouwcomplexen en appartementencomplexen staan bovengrondse of ondergrondse verzamelcontainers. Het plastic afval bij hoogbouw is in 2015 de Plastic Heroes-zaak in gebruik.

Daarnaast worden de volgende herbruikbare afvalstromen ingezameld: papier/karton, glas, kleding/textiel/schoeisel, snoeiafval, grofvuil, elektrische apparaten en oud ijzer. Deze gescheiden stromen zijn geschikt als grondstof voor nieuwe producten. Naast de herbruikbare deelstromen is het huishoudelijk klein chemisch afval apart ingezameld met een gifbus die maandelijks op 9 standplaatsen staat. De inzet van deze gifbus is op 31 december 2015 gestopt. De inwoners wordt voor deze afvalstroom thans verwezen naar de particuliere milieustraten.

Het nieuwe inzamelsysteem met een restafvalcontainer en een grondstoffencontainer heeft geleid tot een toename van de hoeveelheid gescheiden ingezameld GFT-afval met meer dan 15%; de hoeveelheid gescheiden ingezamelde plastic is verdubbeld. Dat is een grotere toename dan geprognosticeerd. Het hergebruikpercentage aangeboden huishoudelijk afval, exclusief grof vuil is dan ook hoog namelijk 63%.

Het tarief is gebaseerd op het gebruik dat inwoners maken van de mogelijkheid om restafval te verwijderen, naast een vast jaarlijks basisbedrag. Op deze wijze is een betere financiële prikkel ontstaan tot het scheiden van afval.

Prestaties

Activiteiten

Meetbaar resultaat

Raming 2015

Werkelijk 2015

Versterking van het principe de vervuiler betaald door enkel en alleen de inzameling van restafval te belasten

Uitvoering geven aan het nieuwe afvalbeleid 2015  “gaan voor grondstoffen”

Hoeveelheid herbruikbare afvalstoffen t.o.v. van de totale hoeveelheid ingezameld huishoudelijk afval
(2014 werkelijk 50,4%)

Minimaal 55% hergebruik van het aangeboden huishoudelijk afval, excl. grof huihoudelijk afval

63%