8 Decentralisaties

Programmaplan

Er is in deze eerste maanden van 2015 hard gewerkt aan het leveren van een voldoende goede dienstverlening aan onze inwoners. Door de ambtenaren van Lingewaard, de regiogemeenten waar we mee samenwerken én door onze contractpartners die net als de gemeenten ook veel aanpassingen moesten doorvoeren.
In de tweede helft van 2015 is de balans opgemaakt en een programmaplan geschreven met een looptijd tot eind 2016 om gestructureerd de nog openstaande aandachtspunten op te gaan pakken. Dit plan is opgedeeld in een deel voor het afronden van de transitie en een deel dat zich richt op de transformatie.

Transitie:
Er is een inventarisatie gemaakt van wat allemaal nog gebeuren moest om de basis op orde te krijgen. Het gaat hier om een lijst van veelal praktische zaken die nog aandacht vragen. Dit heeft geleid tot de samenstelling van een zevental interne werkgroepen die nu aan het werk zijn:

 • (financiële) administratie
 • Informatievoorziening
 • Accountmanagement en accountantsprotocol
 • Monitoring
 • Rollen en verantwoordelijkheden
 • Werkprocessen
 • Communicatie

De resultaten worden gemonitored en teruggekoppeld naar de verantwoordelijk bestuurders.

Transformatie:

De visie van Lingewaard is om een omwenteling/transformatie tot stand te brengen waarbij in plaats van regels en bepalingen in het sociale domein, de inwoner centraal komt te staan. Uitgangspunten zijn dat de inwoner zelf (waar mogelijk) de regie krijgt en eigenaarschap kan nemen over zijn leven en de ondersteuning die hij daarvoor nodig heeft. De gemeente wil de noodzakelijke ondersteuning zo organiseren dat steeds integraal gekeken wordt, dat maatwerk geboden wordt en aangesloten wordt bij wat mensen zelf kunnen en willen.

Als gemeente willen we om dit dichterbij te brengen, een openhartige dialoog voeren met onze inwoners, met onze maatschappelijke partners en niet in de laatste plaats met onszelf. We willen de kracht van onze samenleving en onze inwoners erkennen en benutten en dat betekent voor de overheid dat we moeten leren om te durven loslaten in vertrouwen. Deze veranderopgave staat in de lijn van de Sociale visie Lingewaard 2022 en de vastgestelde Keuzenotitie Sociaal domein.

In 2015 is de transformatie van het sociaal domein al in gang gezet. Deels is dit nog aarzelend: alle partijen zijn nog maar net gewend aan de nieuwe rollen en we praten al weer over doorontwikkeling ... Maar ook duidelijk is dat onze partners en inwoners heel goed begrijpen waar we samen naar toe kunnen en willen. De overleggen met de Denktank, het Bestuurlijk Platform maar ook met cliëntenraden, onze lokale organisaties en burgerinitiatieven zoals bijvoorbeeld "Zelf" en de Sportverenigingen zijn inspirerend en veelbelovend. We zien steeds duidelijker concrete constructieve samenwerking.

Als het gaat over deze transformatie dan gaat het om een grote reikwijdteaan beleidsdomeinen en thema's:

 • Het gaat om wonen, werken, economie, volksgezondheid, leren, welzijn, zorg, samenleven, vrije tijd (sport en cultuur), veiligheid, publieke ruimte, enzovoort.
 • Het versterken van de sociale basis(infrastructuur) en een goede aanhaking tussen de sociale basis(infrastructuur) en het gebiedsgerichte werken.
 • Het opdrachtgeverschap van de gemeente in bijvoorbeeld subsidieverstrekking en verder door ontwikkelen van het gebiedsgerichte werken met generalisten die in het brede sociale domein ondersteuning kunnen bieden.
 • De doorontwikkeling van de organisatie naar een vorm waarbij optimale (mede)zeggenschap van inwoners gerealiseerd kan worden.
 • Het organiseren van een goede aanhaking met de tweedelijns ondersteuning en het uitwerken van de rol van de gemeente als inkoper en contractbeheerder van tweedelijns ondersteuning.
 • De verandering en inrichting van het interne gemeentelijke sociale domein waaronder de nieuwe organisatie als de nieuwe werkwijze (going concern) valt.
 • De veranderingsstrategie voor zowel de gemeentelijke organisatie als de partners in Lingewaard, inclusief de eerste slag in gedragsverandering.
 • Realiseren van de landelijke bezuinigingen en beïnvloeding beleid landelijke overheid (en andere relevante systeemspelers).

Ook zijn hierbij vele spelers aan zet:
De raad hebben wij in deze ontwikkelingen in 2015 steeds meegenomen, zodat ook zij een nieuwe rol konden gaan bepalen en nemen. Ieder kwartaal hebben wij een Inforaad georganiseerd en hen geïnformeerd over de voortgang van de transitie en de transformatie.

In de gemeentelijke organisatie zijn in 2015 slagen gemaakt, maar de ontwikkelingen van buiten naar binnen gaan zo snel dat de organisatie zich constant zal moeten blijven ontwikkelen. We moeten steeds werken aan persoonlijk en excellent leiderschap en professionaliteit van iedere medewerker binnen de gemeente. Er moet voldoende flexibiliteit  ingebouwd worden om voor alle vragen, opdrachten en ontwikkelingen de komende  jaren een passend organisatiemodel  te kunnen inrichten. Dit alles vraagt ook om de organisatieontwikkeling waarop in 2015 is ingezet.