8 Decentralisaties

Financiële opgave

De financiële opgave die de transformatie behelst, gaan we structureel realiseren door een verschuiving tot stand te brengen van 2e, naar 1e, naar 0elijns ondersteuning en begeleiding. Dit levert niet alleen maatschappelijke baten op in de vorm van meer zelfredzaamheid en participatie van burgers en meer sociale kwaliteit, maar leidt ook tot een verminderde behoefte aan dure voorzieningen. Er liggen kansen op het terrein van beschut werken en uitkeringsonafhankelijkheid. In 2015 hebben wij de voordelen hiervan nog niet terug gezien. Er is gekozen om te gaan investeren in de sociale basis (0e en 1e lijn) en het gebiedsgerichte werken. Om binnen de financiële kaders te blijven, hebben we ingezet op een productiviteit die past binnen de eigen organisatie door het slimmer organiseren van werkzaamheden en het optimaal benutten van de kwaliteiten van medewerkers. Die verandering is inmiddels ingang gezet.
Voorbeelden hierbij zijn de Denktank en het Bestuurlijk Platform Sociaal Domein. Bij de Denktank geven professionele organisaties en de gemeente gezamenlijk een invulling aan de wijze waarop zorg en welzijn georganiseerd kan worden en dit doen vanuit de verbinding. In het Bestuurlijk Platform geven de woningbouwcorporaties, politie, SWL, maatschappelijk werk en namens de gemeente Lingewaard de wethouder en 3 ambtenaren, invulling aan de veranderopgave van het sociale domein.

Waar de decentralisatie bedoeld is om de bestaanszekerheid, autonomie, maatschappelijke participatie en cohesie van de kwetsbare inwoners van Lingewaard versterken, hebben wij natuurlijk rekening gehouden met kwetsbare mensen die ondersteuning en begeleiding nodig hebben.

Budget deelfonds sociaal domein:
In 2015 zijn wij binnen het deelfonds sociaal domein gebleven. Nog niet alle zorgaanbieders hebben alle gegevens aangeleverd waardoor nog aanpassingen gemaakt moeten worden.