6.1.2 Versterken landschappelijke hoofdstructuur

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 6.1.2 Versterken landschappelijke hoofdstructuur

Het versterken van de landschappelijke hoofdstructuur gebeurt binnen verschillende projecten. Specifiek is het herstel van het wiel Sterreschans in de programmabegroting 2015 genoemd als indicator. Het herstel van het wiel en de contouren van de schans, was afhankelijk van subsidie van de provincie. Afgelopen zomer heeft de gemeente een positieve subsidiebeschikking ontvangen omtrent de gewenste maatregelen. In verband met de aanwezige flora en fauna konden de werkzaamheden in 2015 nog niet worden uitgevoerd. De werkzaamheden zijn technisch voorbereid en de uitvoering start in het voorjaar van 2016.    

Prestaties

Activiteiten

Meetbaar resultaat

Raming 2015

Werkelijk 2015

Projecten die bijdragen aan versterken landschap

Aantal uitgevoerd uit maatregelenlijst LOP

1

0

Uitvoering van een project is uitgesteld naar 2016 in verband met de ontheffing op grond van de Flora-/faunawet en de seizoensgebonden uitvoering van werkzaamheden.