6.1.3 Herstructureren gebiedsdelen

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 6.1.3 Herstructureren gebiedsdelen

Herstructurering glastuinbouw
Vanuit landschapsperspectief wordt bij herstructurering van het gebied tussen Huissen Angeren ingezet op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit middels stimuleren van verwijdering van oud glas en het landschappelijke inpassen van nieuwe ontwikkelingen. Dat kunnen bedrijfsuitbreidingen betreffen, maar het kan ook gaan over het landschappelijk versterken van het openbaar gebied. De landschappelijke kaders zijn voor het gebied vastgelegd in visies. Afgelopen jaar zijn plannen getoetst aan de vastgestelde kaders. Daarnaast is er voor de tweede maal een subsidieregeling voor beplanting opengesteld.

Park Lingezegen
De realisatie van de afgesproken parkvoorzieningen is nog niet volledig afgerond. Als gevolg van externe omstandigheden is gewacht met de realisatie van enkele onderdelen. Dit betreft twee spoorkruisingen in Overbetuwe en in Lingewaard de inrichting van een perceel waarvoor de verwervingsonderhandelingen nog liepen (zijn inmiddels nagenoeg afgerond) en de inpassing van de A15.
De gemeenschappelijke regeling (GR) is opgericht voor het realiseren en duurzaam beheren van de parkvoorzieningen. Binnen de kaders van de GR zijn het projectbureau en het parkbestuur begonnen aan de transitie naar een beheerorganisatie. Daarbij hoort een kleiner projectbureau (van 9 fte in 2015 naar 5 fte in 2018 en 1,5 fte vanaf 2019). De bevoegdheden van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de GR blijven ongewijzigd. De gebruikersraad is haar werk gestart als adviseur aan het parkbestuur en stimuleert inwoners en gebruikers in hun betrokkenheid bij het park.

Herinrichting uiterwaarden
Het project voor herinrichting van de uiterwaard bij Huissen en Angeren is komen te vervallen. De in 2015 geplande maatregelen voor waterstandsdaling zijn daarmee vertraagd. Rijkswaterstaat heeft het initiatief genomen om te komen tot een verkenning van toekomstige gewenste ontwikkelingen en het uitwerken van een planstudie voor waterstandsdaling. De verkenning is eind 2015 in concept afgerond. Naast de eerder geplande waterstandsdaling houdt de (concept) verkenning nu ook rekening met onder meer de inpassing van de A15 en de ambitie van de gemeente om tot verbetering van de bereikbaarheid en inrichting van het Looveerterrein te komen.
Voor de natuurontwikkeling en het verbeteren van de Polderweg in de Gendtse uiterwaard is eind 2015 het bestemmingsplan voor vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.
Voor aanvullende ontgronding en natuurontwikkeling in de Bemmelse uiterwaard heeft initiatiefnemer K3Delta in 2015 het Milieu Effect Rapport dat nodig is voor de planologische procedure opgeleverd. Uitbreiding van de recreatieve routestructuur en particulier beheer van natuurlijk grasland zijn in het initiatief meegenomen.

Prestaties

Activiteiten

Meetbaar resultaat

Raming 2015

Werkelijk 2015

Bemmelse Waard

Bestemmingsplan vastgesteld

Vastgesteld

‘On hold’

Gendtse Waard

Bestemmingsplan vastgesteld

Vastgesteld

Vastgesteld

Huissense / Angerense Waard

Bestemmingsplan onherroepelijk

Onherroepelijk

Vervallen

Het bestemmingsplan voor de Bemmelse Waard is tijdelijk “on hold” gezet vanwege het opstellen van een MER. Het bestemmingsplan voor de Gendtse Waard is vastgesteld in februari 2016. Het project voor de Huissense / Angerense Waard is vervallen. In 2016 volgt hiervoor besluitvorming over een verkenning van alternatieven.