6.1 Behouden en versterken van het karakter van ons landschap

Wat hebben we bereikt?

Beleidsdoel 6.1 Behouden en versterken van het karakter van ons landschap

Het landschap heeft met name in de vorige eeuw aan karakter ingeboet door ruimtelijke ingrepen en schaalvergroting in het agrarisch grondgebruik. Wij zetten daarom in op het behouden en versterken van het landschap met zijn diversiteit aan gebieden en structuren en elementen met een rijke cultuurhistorie. Basis hiervoor vormt het landschapsontwikkelingsplan (lop) uit 2005. In 2013 is de maatregelenlijst uit het landschapsontwikkelingsplan geactualiseerd. Aan de hand van een reeks criteria (bijvoorbeeld beschikbaar budget & mate van bijdrage aan hoofddoelen lop)  is een prioritering van projecten bepaald. Deze prioritering staat niet vast. Door verschillende factoren kan de prioritering veranderen, bijvoorbeeld wanneer nieuwe geldstromen voor een gebied of een bepaalde maatregel beschikbaar worden gesteld.

In 2015 is het beschikbare budget landschapsontwikkeling gekoppeld aan herstel van het wiel Sterreschans en omgeving. De werkzaamheden zijn technisch voorbereid, uitvoering volgt begin 2016 (6.1.2). Daarnaast is er groen aangeplant tijdens de jaarlijkse boomplantdag (6.1.1).   

Wat hebben we gedaan? (prestaties)