9.1.3 Onderhouden en beheren gebouwen

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 9.1.3 Onderhouden en beheren gebouwen

De gemeente heeft per 31 december 2015 in totaal 155 gebouwen/objecten in eigendom, verdeeld over 83 complexen. Het onderhoud, beheer en instandhouding daarvan gebeurt op basis van het Beleidsplan onderhoud en instandhouding gebouwen 2012, waarin het kwaliteitsniveau voor onderhoud van de gebouwen is vastgelegd en de dotaties voor onderhoud uit de meerjarenplanning van deze gebouwen en bouwkundige objecten is opgenomen. Hiervan wordt jaarlijks het uitvoeringsplan voor planmatig onderhoud afgeleid.
De gemeente heeft 34 onderwijsgebouwen, verdeeld over 19 complexen. Het onderhoud van schoolgebouwen voor Primair Onderwijs was tot 1 januari 2015 een gedeelde verantwoordelijkheid van schoolbesturen en de gemeente. De gemeente was op hoofdlijnen verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van de gebouwen. Hiervoor heeft de gemeente een financiële voorziening die mede is gebaseerd op een Meerjaren Onderhoud Plan Onderwijshuisvesting. Op 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor alle onderhoud van het schoolgebouw overgeheveld naar de schoolbesturen.Voor de gemeente verloopt dit budgetneutraal.

Prestaties

Activiteiten

Meetbaar resultaat

Raming 2015

Werkelijk 2015

Uitvoering geven aan het Meerjarenonderhoudsplan (MOP), volgens het beleidsplan Onderhoud en instandhouding Gebouwen 2012

percentage uitgevoerde onderhoudsactiviteiten uit het MOP 

80%

76,5 %

Kwaliteitsniveau 3, Redelijk, invloeden zijn duidelijk waarneembaar, incidenteel kan een storing in de functievervulling optreden.

Kunst in de openbare ruimte
In het beleidsplan onderhoud en instandhouding gebouwen zijn ook de 59 openbaar beeldende kunstwerken opgenomen, die binnen de openbare ruimte zijn geplaatst. In de meerjarenplanning is onderhoud voorzien aan deze kunstwerken.

Woonwagencentra
De gemeente verzorgt het beheer en onderhoud van drie woonwagencentra in de gemeente met in totaal 23 standplaatsen en twee huurwoonwagens die we in eigendom hebben. De standplaatsen bevinden zich op de woonwagencentra Terpweide in Huissen, de Binnendries in Gendt en aan de Plakselaan in Bemmel.
Het beheer en onderhoud is onder te verdelen in relatiebeheer, sociaal beheer en het technisch beheer en onderhoud bestaande uit reparatieverzoeken, mutatieonderhoud en het planmatig onderhoud. Dit beheer en onderhoud is door de gemeente ondergebracht bij Nijbod Consultancy B.V. Eindhoven.
De verhuur van woningen/woonwagens en standplaatsen is geen wettelijke taak van de gemeente. Zowel Aedes (belangenorganisatie van de corporaties) als de VNG geven aan dat beheer, verhuur en opvang van deze doelgroep tot de primaire taak van een corporatie behoort. Overdracht van de standplaatsen en huurwoonwagens aan de corporatie is dan ook een logische stap maar niet afdwingbaar. Deze overdracht is al in 2013 op de agenda gezet, maar de corporaties beschouwen dit, mede door opgelegde en verscherpte regelgeving door het ministerie van volkshuisvesting, niet als de hoogste prioriteit. Dit behoeft wellicht enige extra bestuurlijke druk.