2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

5. Ontwikkeling risico's

Ten opzichte van de programmabegroting 2016 zijn er aantal veranderingen in de risico’s zichtbaar. Er zijn een aantal nieuwe risico’s. Het risico informatiebeveiliging was voorheen deels onderdeel van het bedrijfsvoeringsrisico, maar is nu gezien de grootte als apart risico vermeld. Voor de nieuwe risico's is in totaal een bedrag van € 475.000 opgenomen in de benodigde weerstandscapaciteit.

Een aantal risico’s is gewijzigd ten opzichte van de programmabegroting 2016. De risico’s ten aanzien van de decentralisaties jeugd en WMO zijn verlaagd met respectievelijk € 50.000 en € 90.000. Deze verlaging is het gevolg van de opgedane kennis en ervaring in 2015, waardoor een completer beeld bestaat van de resultaten. Het risico voor Presikhaaf Bedrijven is met € 400.000 gedaald. Zoals ook in paragraaf 4.1.2 is aangegeven, komt dit omdat tekorten reeds in de programmabegroting 2016 zijn verwerkt. Het risico voor Hulp in het huishouden is met € 210.000 verlaagd.

Een aantal risico’s is komen te vervallen. Het risico omtrent de gronduitgifte in Park Lingezegen is vervallen als gevolg van de grondverkoop aan de provincie. Een belangrijk risico waar de gemeente de afgelopen jaren mee te maken had, de verbonden partij Bergerden, is vervallen. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bergerden heeft de begrotingen 2015 en 2016 en jaarrekeningen 2013 en 2014 vastgesteld. Er is een goedkeurende accountantsverklaring. Verlies NCW (Netto Contante Waarde) is € 10,2 miljoen. Het aandeel van het verlies voor Lingewaard bedraagt € 5,0 miljoen, dit is in de jaarrekening van de gemeente verwerkt. Het risico was € 4,4 miljoen. Het aandeel van het risico voor Lingewaard is € 2,2 miljoen. Dit is in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting 2016 verwerkt.

Uitgangspunt bij de begrotingen 2015 en 2016 en jaarrekeningen 2013 en 2014 was dat het lukt om de bestemming van Bergerden voor een gebied van 27 hectare te verbreden naar agro gerelateerde bedrijvigheid (kan tegen hogere grondopbrengsten worden verkocht). De provincie heeft echter aangegeven hieraan niet mee te kunnen werken, omdat het niet is opgenomen in het Regionaal Programma Bedrijventerreinen dat op 6 januari 2015 door GS is vastgesteld. Dit is in brieven van GS van Gelderland d.d. 27 oktober 2015, 28 oktober 2015 en  16 december 2015 aangegeven.

Doordat bestemmingsverbreding niet mogelijk is kan de provincie de begroting van de GR niet goedkeuren, want deze is gebaseerd op de verbreding. Doordat het niet lukt om de bestemming te verbreden zijn er forse financiële gevolgen. Doordat er geen bestemmingsverbreding wordt mogelijk gemaakt moet de grondexploitatie, die als grondslag onder de begroting 2016 voor Bergerden ligt, opnieuw worden geactualiseerd. Deze actualisatie is voorbereid en sluit, afhankelijk van enkele variabelen, op een verlies van circa € 24,4 miljoen (NCW). Overigens wordt de omvang van het verlies van circa € 24,5 miljoen niet alleen bepaald door het niet kunnen uitvoeren van de verbreding van de bestemming. Bij een verlies van circa € 24,4 miljoen is de grex voor een belangrijk deel risicovrij gemaakt doordat onzekerheden die in de huidige grex zitten zijn weggenomen. Dan gaat het bijvoorbeeld om binnen te komen exploitatiebijdragen over particuliere gronden  en het verlagen van de gehanteerde grondprijzen. Dit is een voorzienbaar verlies en daarom moeten de deelnemers in de GR dit aanvullende verlies van circa € 14,2 miljoen nemen en verdelen. Voor beide gemeenten betekent dit een aanvullend verlies van circa € 7,1 miljoen. Doordat een groot deel van de risico’s uit de grex is gehaald vervalt het risico van €4,4 miljoen. Na het afsluiten van de GR Bergerden zal ook de rentedekking door de gemeente Nijmegen eindigen. Dit is een zekere omstandigheid en daarom niet opgenomen als risico. Uit een eerste risicoanalyse blijkt dat zich na het nemen van het verlies meer kansen dan risico’s voordoen waardoor de risicoreservering kan vervallen. Dit aanvullende verlies moet door beide gemeenten worden verwerkt in de jaarrekening 2015.

De totaal benodigde weerstandscapaciteit is afgenomen met € 2.820.000 ten opzichte van de Programmabegroting 2016.