2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

6. Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de voor afdekking van de risico’s benodigde weerstandscapaciteit (middelen). Deze relatie wordt uitgedrukt in een verhoudingsgetal.

Weerstandsvermogen

Beschikbare weerstandscapaciteit

Ratio weerstandsvermogen =

-----------------------------------------------

Benodigde weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit per 1-1-2016 is € 2.484.400 (zie onder 3. Weerstandscapaciteit). De benodigde weerstandscapaciteit is de totale gevolgschade van de risico's = € 5.380.000. De ratio weerstandsvermogen voor Lingewaard is € 2.484.400 / € 5.380.000 = 0,46. Deze ratio heeft de kwalificatie ruim onvoldoende.

Bij de vaststelling van de nota ‘Risicomanagement & weerstandsvermogen 2014-2017’ is er voor gekozen dat de gemeente streeft naar een ratio weerstandsvermogen dat tussen de 1,0 en 1,4 ligt. Hieraan is niet voldaan en daarmee is het weerstandsvermogen niet op peil per 1-1-2016.

Bij de vaststelling van de begroting 2016 is het voorstel aangenomen om in 2017, 2018 en 2019e.v. respectievelijk € 200.000, € 400.000 en € 600.000 in te zetten om het beklemde deel van de algemene reserve te verlagen. Hierdoor stijgt de ratio (bij gelijkblijvende risico's) begin 2017 naar 1,30 (kwalificatie voldoende) en begin 2018 naar 2,30 (kwalificatie uitstekend).

In de begroting 2016 is ook het voorstel opgenomen om de precariobelasting uit te breiden en niet alleen op gasleidingen, maar ook op elektriciteits- en waterleidingen te gaan heffen. De middelen die hiermee gegeneerd worden zullen deels ingezet worden om € 7,5 miljoen van de beklemde algemene reserve vrij besteedbaar te maken. Dit heeft al in 2016 een positief effect op de ratio weerstandsvermogen. In bovenstaande berekening hebben wij daar echter nog geen rekening mee gehouden, omdat nog niet zeker is dat het heffen van precariobelasting op elektriciteits- en waterleidingen juridische geoorloofd is.