7 Grondbeleid

COMPLEXEN IN EXPLOITATIE

Industrieterreinen

G.040  Agropark, Huissen

Projectbeschrijving
Het realiseren van een bedrijventerrein voor agrobusiness met een bruto oppervlakte van circa 22 hectare.
De omzetting (op termijn) van een strook (glastuinbouw)grond, gelegen in het plan Bergerden ten behoeve van het bedrijventerrein voor agrobusiness met een bruto oppervlakte van circa 1,5 hectare.

Het terrein wordt in twee fasen ontwikkeld:

 • fase 1 (bruto oppervlakte circa 9,5 hectare, waarvan circa 7,6 hectare uitgeefbaar) is geheel uitgegeven en bedrijfsrijp gemaakt;
 • fase 2 (bruto oppervlakte circa 14 hectare, waarvan circa 12,5 hectare uitgeefbaar) wordt vanaf 2008 ontwikkeld, de uitgeefbare percelen zijn in de verkoop.

Wat hebben we gedaan in 2015
Eind 2014 heeft de raad een nieuwe ontwikkelingsstrategie voor de bedrijventerreinen vastgesteld.
Een van de onderdelen betrof het om bestemmen van het bedrijventerrein Agropark II naar een regulier bedrijventerrein. Dit in combinatie met het om bestemmen van een deel van “Bergerden” van glastuinbouw naar agrobusiness. De eerste maanden van 2015 heeft hierover intensief overleg plaatsgevonden met de provincie Gelderland, hetgeen heeft geleid tot de bestuurlijke afspraak om deze om bestemming niet te laten plaatsvinden. Het bedrijventerrein Agropark II blijft derhalve een gesegmenteerd bedrijventerrein voor agrobusiness en Bergerden blijft als geheel concentratiegebied voor glastuinbouw. Wat betreft grondverkoop is ingezet op actieve, snelle en adequate benadering van potentiële kandidaten. Dit heeft geleid tot één grondverkoop (0,2 ha) en gesprekken met twee andere gegadigden, welke gesprekken in 2016 worden voortgezet. In 2015 is een parttime acquisiteur ingehuurd, die onder de vlag van “Next Garden Arnhem-Nijmegen” de acquisitie voor het tuinbouwcluster en het Agropark verzorgt. Hier zijn enkele “leads” uit voortgekomen, die in 2016 hun vervolg krijgen. Om de dienstverlening te verbeteren is een ambtelijk verkoopteam in het leven geroepen, specifiek om in het kader van een potentiële grondtransactie ondernemersvragen snel te kunnen beantwoorden. Enkele keren is een advertentie geplaatst in een regionaal ondernemersblad.

Afwijking van programmabegroting 2015:Ja, zie hierboven

Boekwaarde per 31-12-2015

€ 4.059.660 N

Looptijd t/m

31-12-2028

Grondbeleid

Actief

Totaal uitgegeven kavels

9,6 hectare

Totaal uit te geven kavels

6,1 hectare

Raming nog te maken kosten

€ 3.345.254

Raming nog te realiseren opbrengsten

€ 8.220.675

Eindwaarde per 1-1-2015

€  804.222 V

Eindwaarde per 1-1-2016

€  815.761 V

Verklaring verschil

De ramingen voor het bedrijfsrijp maken zijn bijgesteld

Winstverwachting

€  815.761 V

G.043  Pannenhuis II, Huissen

Projectbeschrijving
Het realiseren van een bedrijventerrein met een bruto oppervlakte van circa 19 hectare, waarvan circa 12 hectare uitgeefbaar.

Wat hebben we gedaan in 2015
In 2015 is een begin gemaakt met het verbeteren van het vestigingsklimaat voor dit terrein. Wat betreft grondverkoop wordt meer inzet gepleegd op een directe, actieve en adequate benadering van potentiële kandidaten. Dit heeft geleid tot een aantal nieuwe en intensieve contacten, maar helaas nog niet tot grondverkoop. Om de dienstverlening te verbeteren is een ambtelijk verkoopteam in het leven geroepen, specifiek om in het kader van een potentiële grondtransactie ondernemersvragen snel te kunnen beantwoorden. Enkele keren is een advertentie geplaatst in een regionaal ondernemersblad.

Afwijking van programmabegroting 2015:Ja, zie hierboven

Boekwaarde per 31-12-2015

€  8.677.141 N

Looptijd t/m

31-12-2028

Grondbeleid

Actief

Totaal uitgegeven kavels

2,7 hectare

Totaal uit te geven kavels

9,2 hectare

Raming nog te maken kosten

€   4.960.780

Raming nog te realiseren opbrengsten

€ 12.977.153

Eindwaarde per 1-1-2015

€  593.637 V

Eindwaarde per 1-1-2016

€   660.768 N

Verklaring verschil

In 2015 heeft er geen gronduitgifte plaatsgevonden, dit leidt tot een extra rentelast. In de geactualiseerde grondexploitatie is rekening gehouden met een grondprijsverlaging voor bedrijven I van € 143,50 per vierkante meter naar € 135 per vierkante meter en voor bedrijven II van € 130 per vierkante meter naar € 125 per vierkante meter.

verliesverwachting

€  660.768 N

Dekking

De te vormen verliesvoorziening van € 660.800 komt ten laste van de Algemene Reserve Grondexploitatie

G.045  Houtakker II, Bemmel

Projectbeschrijving
Het realiseren van een bedrijventerrein met een bruto oppervlakte van circa 17 hectare, waarvan 9,4 hectare uitgeefbaar. Op basis van een raadsbesluit van medio 2014 richt de verkoop zich alleen op de randkavels aan De Houtakker en de Karstraat, met een totale oppervlakte van 1,1 ha.

Wat hebben we gedaan in 2015
Om de verkoop van de randkavels te stimuleren is in 2015 is een begin gemaakt met het verbeteren van het vestigingsklimaat. Wat betreft grondverkoop wordt meer inzet gepleegd op een directe, actieve en  adequate benadering van potentiële kandidaten. Dit heeft geleid tot een aantal nieuwe en intensieve contacten en tot verkoop van een klein perceel van 0,07 ha. Om de dienstverlening te verbeteren is een ambtelijk verkoopteam in het leven geroepen, specifiek om in het kader van een potentiële grondtransactie ondernemersvragen snel te kunnen beantwoorden. Enkele keren is een advertentie geplaatst in een regionaal ondernemersblad.

Afwijking van programmabegroting 2015:Ja, zie hierboven

Boekwaarde per 31-12-2015

€  928.233 N

Looptijd t/m

31-12-2020

Grondbeleid

Actief

Totaal uitgegeven kavels

0,6 hectare

Totaal uit te geven kavels

1,1 hectare

Raming nog te maken kosten

€ 374.776   

Raming nog te realiseren opbrengsten

€ 1.499.985

Eindwaarde per 1-1-2015

€ 564.415 V

Eindwaarde per 1-1-2016

€ 153.539 V

Verklaring verschil

In de geactualiseerde grondexploitatie is rekening gehouden met een grondprijsverlaging van € 153 per vierkante meter naar € 135 per vierkante meter

Winstverwachting

€  153.539 V

G.090  Herontwikkeling Veilingterrein, Huissen

Projectbeschrijving
Het plan omvat de herziening van het bestemmingsplan waardoor herontwikkeling van het voormalig veilingterrein mogelijk is.  Met de herziening wordt voorzien in een verruiming van de bestemming ‘Tuinbouwveiling’ naar een ruimere en flexibelere bestemming ‘Bedrijventerrein’ waar bedrijfsfuncties variërend van maximaal milieucategorie 3.1 tot en met maximaal milieucategorie 4.2 zijn toegestaan.

Wat hebben we gedaan in 2015
Op 4 december 2014 heeft de raad het bestemmingsplan “Bedrijvenpark Lingewaard” (voormalig. veilingterrein) vastgesteld. Een hiertegen ingesteld beroep heeft geleid tot een uitspraak van de Raad van State op 23 september 2015, waarbij de Raad van State het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan heeft vernietigd. Met de eigenaar/initiatiefnemer is hierna intensief overlegd over de wijze waarop de intentie om het voormalig veilingterrein een nieuwe adequate bestemming te geven, kan worden geconcretiseerd. Dat heeft geleid tot de bestuurlijke afspraak om in te zetten op  het implementeren van een groot deel van het terrein in het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan “Bedrijventerreinen Veegplan”.
Ten behoeve daarvan is door de initiatiefnemer opdracht gegeven een ruimtelijke onderbouwing op te stellen. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan wettelijke bepaling dat aangetoond er een “actuele regionale behoefte” aan nieuwe hectares bedrijventerrein is, hetgeen voor deze casus – mede gelet op regionale en provinciale discussie hierover -  als een groot risico moet worden beschouwd.

Afwijking van programmabegroting 2015:Ja, zie hierboven

Boekwaarde per 31-12-2015

€ 4.826 N

Looptijd t/m

31-12-2018

Grondbeleid

Faciliterend

Raming nog te maken kosten

€   15.635

Raming nog te realiseren opbrengsten

€   20.412

Eindwaarde per 1-1-2015

€     2.319 V

Eindwaarde per 1-1-2016

€          49 N

Verklaring verschil

Verliesverwachting

€          49 N

Glastuinbouw

G.073  Herstructurering glastuinbouw, Huissen

Projectbeschrijving
Het plan omvat de herstructurering van het glastuinbouwgebied Huissen-Angeren.
Het doel van deze herstructurering is om:

 • glastuinbouw in het gebied weer toekomstmogelijkheden te geven (schaalgrootte, bereikbaarheid, energie en water;
 • het gebied voor de bewoners leefbaar te maken;
 • en de ruimtelijke kwaliteiten in het gebied te versterken in samenhang met haar omgeving.

De opgave die specifiek voor de glastuinbouw hieruit voortvloeit is:

 • kansen voor tuinbouwbedrijven op het terrein van schaalvergroting, overeenkomstig de landelijke trend, benutten;
 • verbetering van bereikbaarheid en ontsluiting voor vrachtverkeer;
 • betere retentie van regenwater, conform de laatste inzichten en regelgeving;
 • verduurzaming van de glastuinbouw, met name op thema’s energie en (giet)water;
 • verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het algemeen.

Wat hebben we gedaan in 2015
Het Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw Huissen Angeren heeft in 2015 een aantal concrete functieveranderingen begeleid in de extensiveringsgebieden Dijkzone en ‘t Zand. Op één locatie is daadwerkelijk het glas inmiddels gesloopt en vinden de voorbereidingen plaats voor de bestemmingsplanprocedure voor woningbouw. In het intensiveringsgebied de Leutensche Leigraaf is hard gewerkt aan de uitbreiding van een groot glastuinbouwbedrijf. Naast de functieveranderingen is ook ingezet op infrastructurele projecten en landschapsversterking. Zo is het beplantingsproject Huissen Angeren ’t Groen opnieuw opengesteld voor een groter gebied. Daarnaast is voor de doortrekking van de Steenbergerveld en aansluiting op De Geer de bestemmingsplanprocedure doorlopen. Voor de optimalisatie van de Rietkamp en aansluiting op de Clivia zijn de eerste voorbereidingen gedaan.
Tot slot is vanuit de herstructurering een belangrijke bijdrage geleverd in de samenwerking en totstandkoming van de marktpropositie “Next Garden”, samen met Bergerden en Agropark.

Afwijking van programmabegroting 2015:Ja, zie hierboven

Boekwaarde per 31-12-2015

€ 4.193.305 V

Looptijd t/m

31-12-2016

Grondbeleid

Actief

Raming nog te maken kosten

€ 4.542.425

Raming nog te realiseren opbrengsten

€    474.226

Eindwaarde per 1-1-2015

€   10.210 V

Eindwaarde per 1-1-2016

€ 125.106 V

Verklaring verschil

De grondexploitatie voor de herstructurering kent op grond van het
Jaarplan 2015-2016 genaamd “Inspelen op nieuwe kansen en ontwikkelingen” een reallocatie van de resterende provinciale subsidie. Daarbij zijn de beoogde doelen en de haalbaarheid om deze voor eind 2016 te kunnen realiseren opnieuw tegen het licht gehouden en in de context van “Next Garden” geplaatst. Het geprognosticeerde saldo op 31 december 2016 komt na de reallocatie hoger uit dan daarvoor. Naast de reallocatie speelt bij de verandering van het saldo ook een nieuwe raming van te maken ambtelijke kosten en de kosten van externe adviseurs een rol.

Winstverwachting

€ 125.106 V

Agrarisch

G.097  Bergerdensestraat 21, Bemmel

Projectbeschrijving
Het plan omvat de uitbreiding agrarisch bouwblok.

Wat hebben we gedaan in 2015
In 2015 is de overeenkomst over grondexploitatie is gesloten. De herziening van het bestemmingsplan is meegenomen in de actualisatie van het bestemmingsplan Bergerden, waarvoor de planprocedure in 2015 is gestart.

Afwijking van programmabegroting 2015:Nee

Boekwaarde per 31-12-2015

€ 4.069 V

Looptijd t/m

31-12-2016

Grondbeleid

Faciliterend

Raming nog te maken kosten

€  3.970

Raming nog te realiseren opbrengsten

€     163

Eindwaarde per 1-1-2015

Eindwaarde per 1-1-2016

€      262 V

Verklaring verschil

Winstverwachting

€      262 V

Woningbouw

G.016  Nije Hof  (voorheen Viswei), Angeren

Projectbeschrijving
Het plan omvat de realisatie van 8 grondgebonden betaalbare (≤ € 172.000) eengezinswoningen,
4 grondgebonden vrije sector eengezinswoningen en 6 betaalbare (< € 160.000) koopappartementen.

Wat hebben we gedaan in 2015
Begin 2011 is de oplevering geweest van het openbaar gebied. Omdat er enkele kadastrale onvolkomenheden zijn geconstateerd is de juridisch eigendomsoverdracht van het openbaar gebied uitgesteld. Deze onvolkomenheden zijn inhoudelijk opgelost. De juridische eigendomsoverdracht heeft in 2015 plaatsvinden. Het project is eind 2015 financieel afgesloten.

Afwijking van programmabegroting 2015:Ja, zie hierboven

Boekwaarde per 31-12-2015

€  4.256 V

Looptijd t/m

31-12-2015

Grondbeleid

Faciliterend

Raming nog te maken kosten

€ 0

Raming nog te realiseren opbrengsten

€ 0

Eindwaarde per 1-1-2015

€   4.655 V

Eindwaarde per 1-1-2016

€   4.256 V

Verklaring verschil

Winstneming

€   4.256 V

Dekking

De winst vloeit naar de Algemene reserve grondexploitatie

G.028  Maliebaan – Roode Wald / Ontwikkelingsvisie Angeren

Projectbeschrijving
Het plan omvat de realisatie – op termijn -  van 3 vrije bouwkavels op het voormalige kermisterrein in Angeren (plandeel Maliebaan), aangevuld met de ontwikkeling van 3 woningen in het plandeel Roode Wald.

Wat hebben we gedaan in 2015
Op 16 juli 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met de verantwoording van de provinciale ISV-subsidie, ter hoogte van € 200.000,-,voor de bodemsanering in het plangebied Maliebaan-Roode Wald. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op basis hiervan op 3 november 2015 besloten de subsidie definitief vast te stellen. Het project is eind 2015 financieel afgesloten.

Afwijking van programmabegroting 2015:Ja, zie hierboven

Boekwaarde per 31-12-2015

€ 273.621 N

Looptijd t/m

31-12-2015

Grondbeleid

Actief/Faciliterend

Raming nog te maken kosten

€   0

Raming nog te realiseren opbrengsten

€   0

Eindwaarde per 1-1-2015

€ 273.077 N

Eindwaarde per 1-1-2016

€ 273.621 N

Verklaring verschil

Verlies

€ 273.621 N

Dekking

Voor dit project was een verliesvoorziening getroffen van € 273.100.
Het verschil ad. € 521 komt ten laste van de Algemene reserve grondexploitatie.

G.032  Markt 20-24, Gendt

Projectbeschrijving
Het plan omvat de sloop van het voormalige gemeentehuis aan de Markt 22 en de aangrenzende woning aan de Markt 24 en de realisatie van een drietal kleinschalige appartementencomplexen met in totaal 15 appartementen en 2 penthouses.

Wat hebben we gedaan in 2015
Nadat de gevolgen van de veranderde regelgeving met betrekking tot het bouwen op of nabij waterkeringen zijn verwerkt in de stedenbouwkundige visie / het globale plan voor deze locatie, heeft de ontwikkelaar het plan doorgerekend. Hieruit blijkt dat de stedenbouwkundige visie / het globale plan niet past binnen de eerder vastgelegde financiële afspraken en voorwaarden in de koopovereenkomst tussen de ontwikkelaar en de gemeente. De haalbaarheid van aanpassing van de koopovereenkomst en mogelijke alternatieven voor de ontwikkeling van deze locatie zijn en worden in 2016 verder onderzocht.

Afwijking van programmabegroting 2015:Ja, zie hierboven

Boekwaarde per 31-12-2015

€ 108.110 N

Looptijd t/m

31-12-2018

Grondbeleid

Actief/Faciliterend

Raming nog te maken kosten

€ 184.466

Raming nog te realiseren opbrengsten

€ 785.163

Eindwaarde per 1-1-2015

€ 493.658 V

Eindwaarde per 1-1-2016

€ 492.588 V

Verklaring verschil

Winstverwachting

€ 492.588 V

G.033  Bloemstraat, Huissen

Projectbeschrijving
Het plan omvat de realisatie van circa 500 woningen in de nieuwe woonwijk Mea Vota, gelegen in bestaand stedelijk gebied. Het plan is verdeeld in 5 fasen.

Wat hebben we gedaan in 2015
In 2015 zijn voorbereidingen getroffen voor het in eigendom overdragen van de openbare ruimte van de ontwikkelaar naar de gemeente en het waterschap. Effectuering zal plaatsvinden in begin 2016.
Het project is eind 2015 financieel afgesloten.

Afwijking van programmabegroting 2015:Nee

Boekwaarde per 31-12-2015

€ 212.981 N

Looptijd t/m

31-12-2015

Grondbeleid

Faciliterend

Raming nog te maken kosten

€   0

Raming nog te realiseren opbrengsten

€   0

Eindwaarde per 1-1-2015

€ 214.520 N

Eindwaarde per 1-1-2016

€ 212.981 N

Verklaring verschil

Verlies

€ 212.981 N

Dekking

Voor dit project was een verliesvoorziening getroffen van € 214.600.
Het verschil ad. € 1.619 vloeit terug naar de Algemene reserve grondexploitatie.

G.042  Fitness Centrum, Huissen

Projectbeschrijving
Het plan omvat de verplaatsing van het Fitness Centre in het plangebied de Rietbaan-Zuid naar het sportpark Blauwenburcht. Op de vrijkomende percelen worden 4 of 5 vrije kavels uitgegeven.

Wat hebben we gedaan in 2015
De bouw van het nieuwe fitnesscentrum op sportpark Blauwenburcht is eind 2015 afgerond.

Deelgebied Rietbaan-Zuid
De ontwikkelaar heeft eind 2013 een voorstel gedaan om het plan te herontwikkelen. Er is een plan bestaande uit 4 of 5 vrije bouwkavel voorgelegd. Dit plan is technisch uitgewerkt en vertaald in een conceptontwerpbestemmingsplan. In 2015 zou hierover besluitvorming plaatsvinden, er vanuit gaande dat de bouw van het nieuwe fitnesscentrum op sportpark Blauwenburcht in Huissen gereed zou zijn.
Het fitnesscentrum op sportpark Blauwenburcht in Huissen is echter pas eind 2015 gereed gekomen, waardoor besluitvorming in 2016 plaats zal vinden.

Afwijking van programmabegroting 2015:Ja, zie hierboven

Boekwaarde per 31-12-2015

€  156.195 V

Looptijd t/m

31-12-2019

Grondbeleid

Actief/Faciliterend

Raming nog te maken kosten

€ 545.084

Raming nog te realiseren opbrengsten

€ 299.751

Eindwaarde per 1-1-2015

€   85.325 N

Eindwaarde per 1-1-2016

€   89.138 N

Verklaring verschil

Verliesverwachting

€   89.138 N

Dekking

De verliesvoorziening wordt verhoogd van € 85.400 naar € 89.200

G.044  Sancta Maria, Huissen

Projectbeschrijving
Het plan omvat de sloop van het hoofdgebouw en het bouwen van een aan de tijd veranderende zorgwens aangepast nieuw zorgcentrum.

Wat hebben we gedaan in 2015
In 2015 is de planologische procedure voor het bouwplan gevolgd en zijn de overeenkomsten gesloten voor het plan. De gemeenteraad heeft op 19 november 2015 het bestemmingsplan voor de realisatie van het nieuwe zorgcentrum vastgesteld.

Afwijking van programmabegroting 2015:Ja, zie hierboven

Boekwaarde per 31-12-2015

€ 55.777 V

Looptijd t/m

31-12-2018

Grondbeleid

Faciliterend

Raming nog te maken kosten

€  87.089

Raming nog te realiseren opbrengsten

€    5.737

Eindwaarde per 1-1-2015

Eindwaarde per 1-1-2016

€ 25.576 N

Verklaring verschil

In 2015 is de planologische procedure voor het bouwplan gevolgd en zijn de overeenkomsten gesloten voor het plan. Tijdens de procedure is extra tijd besteed aan overleg met de indieners van zienswijzen en de initiatiefnemers van het bouwplan om de plannen zo veel mogelijk te laten aansluiten bij de opmerkingen van de omwonenden. Daarnaast bleek de op te stellen erfpachtovereenkomsten meer overleg en afstemming tot gevolg te hebben om alle betrokken partijen op één lijn te krijgen. Als gevolg hiervan is er meer tijd besteed aan het project dan aanvankelijk was begroot.

Verliesverwachting

€  25.576 N

Dekking

Er wordt een verliesvoorziening getroffen van € 25.600 ten laste van de Algemene reserve grondexploitatie.

G.047  De Halden-II, Haalderen

Projectbeschrijving
Het plan De Halden II behelst de voltooiing van het plan De Halden, waarmee in 1993 een start was gemaakt. Er kunnen in dit deel van het plangebied 108 woningen worden gebouwd. Deze zullen in 2 fasen worden gerealiseerd. Van de 108 woningen worden 65 gerealiseerd als betaalbare woning, 36 in de betaalbare huur en 29 in de betaalbare koop.

Wat hebben we gedaan in 2015
Als gevolg van het herstel van de woningmarkt heeft de initiatief nemende partij eind 2015 in de laatste fase van het project 9 van de 17 woningen op de markt gebracht. De verwachting is dat in 2016 zullen de overige woningen op de markt zullen komen.

Afwijking van programmabegroting 2015:Ja, zie hierboven

Boekwaarde per 31-12-2015

€ 392.864 V

Looptijd t/m

31-12-2018

Grondbeleid

Faciliterend

Raming nog te maken kosten

€ 294.502

Raming nog te realiseren opbrengsten

€   48.379

Eindwaarde per 1-1-2015

€ 129.977 V

Eindwaarde per 1-1-2016

€ 146.741 V

Verklaring verschil

Er zijn minder uren aan het project besteed dan geraamd.

Winstverwachting

€ 146.741 V

G.051  Loovelden, Huissen

Projectbeschrijving
De realisatie van een nieuwe woonwijk van 1.150 woningen met bijbehorende voorzieningen, zoals het Loopark en het Voorzieningencluster Plaza. Het plangebied bestaat uit verschillende fasen.

Wat hebben we gedaan in 2015
In 2015 is de realisatie van woningbouw in Loovelden voortvarend opgepakt.  In totaal zijn er 76 woningen opgeleverd. Deze woningen liggen met name in Tuindorp Oost en een klein deel in Tuindorp West. De aantrekkende woningmarkt is duidelijk herkenbaar in Loovelden. Het tempo waarmee in Loovelden de laatste bouwvlakken worden volgebouwd ligt hoger dan in voorgaande jaren.  Ook de planvorming vindt versneld plaats. Tot slot is er in 2015 en start gemaakt met het onder de aandacht brengen van de Romeinse archeologische vondsten, en de planvorming om de bijzondere archeologisch site, gelegen aan de voormalige Romeinse grens (Limes) zichtbaar te maken.   

Afwijking van programmabegroting 2015:Nee

Boekwaarde per 31-12-2015

€   246.847 V

Looptijd t/m

31-12-2021

Grondbeleid

Faciliterend

Raming nog te maken kosten

€ 2.302.642

Raming nog te realiseren opbrengsten

€ 2.397.918

Eindwaarde per 1-1-2015

€    227.066 V

Eindwaarde per 1-1-2016

€    342.123 V

Verklaring verschil

Er zijn minder uren aan dit project besteed dan geraamd.
Als gevolg van de aantrekkende woningbouwmarkt zijn er meer woningen gerealiseerd. Hierdoor zijn er zijn meer exploitatiebijdragen ontvangen dan geraamd. De geraamde afdracht aan het fonds bovenwijkse voorzieningen in 2015 vindt een jaar later plaats.

Winstverwachting

€    342.123 V

G.062  Kersentuin (Poelzicht), Angeren

Projectbeschrijving
Het plan omvat de realisering van een appartementencomplex met 9 appartementen, waarvan 6 in de betaalbare sector en 4 grondgebonden woningen op de locatie Poelzicht in Angeren.

Wat hebben we gedaan in 2015
Eind 2014 zijn de woningen opgeleverd. De initiatief nemende partij heeft in 2015 het openbaar gebied heringericht. Het project is eind 2015 financieel afgesloten.

Afwijking van programmabegroting 2015:Nee

Boekwaarde per 31-12-2015

€ 2.648 V

Looptijd t/m

31-12-2015

Grondbeleid

Faciliterend

Raming nog te maken kosten

€ 0

Raming nog te realiseren opbrengsten

€ 0

Eindwaarde per 1-1-2015

€     265 V

Eindwaarde per 1-1-2016

€  2.648 V

Verklaring verschil

Winstneming

€  2.648 V

Dekking

De winst vloeit naar de Algemene reserve grondexploitatie

G.066  Wijngaardenier, Huissen

Projectbeschrijving
Het plan omvat sloop van de bakkerij met bovenwoningen en twee aangrenzende eengezinswoningen en de realisering van een complex bestaande uit zes appartementen, commerciële ruimten c.q. dienstverleningsruimten op de begane grond met een gezamenlijke grootte van circa 460 m² en een ondergrondse parkeergarage met 17 parkeerplaatsen, 2 parkeerplaatsen op eigen terrein en 6 parkeerplaatsen in het openbaar gebied.

Wat hebben we gedaan in 2015
De bouwvergunning is onherroepelijk. De ontwikkelaar wil in verband met de huidige marktsituatie nog niet met de bouw starten. De gemeente heeft uitstel voor de start van de bouwactiviteit verleend tot en met 2017. In 2015 is niets gedaan aan dit project.

Afwijking van programmabegroting 2015:Nee

Boekwaarde per 31-12-2015

€ 26.894 V

Looptijd t/m

31-12-2017

Grondbeleid

Faciliterend

Raming nog te maken kosten

€ 16.439

Raming nog te realiseren opbrengsten

€   2.179

Eindwaarde per 1-1-2015

€ 11.669 V

Eindwaarde per 1-1-2016

€ 12.634 V

Verklaring verschil

Winstverwachting

€ 12.634 V

G.078  Vleumingen (11 woningen, Gendt)

Projectbeschrijving
Het plan omvat de realisering van 11 betaalbare koopwoningen, waarvan 8 in de betaalbare sector en 3 in de vrije sector.

Wat hebben we gedaan in 2015
In 2015 is gestart met het bouwrijp maken van het plangebied en vervolgens met de bouw van een aantal woningen.

Afwijking van programmabegroting 2015:Nee

Boekwaarde per 31-12-2015

€ 1.004 N

Looptijd t/m

31-12-2018

Grondbeleid

Faciliterend

Raming nog te maken kosten

€ 50.825

Raming nog te realiseren opbrengsten

€          0

Eindwaarde per 1-1-2015

€ 52.685 N

Eindwaarde per 1-1-2016

€ 51.829 N

Verklaring verschil

Verliesverwachting

€ 51.829 N

Dekking

De verliesvoorziening wordt verlaagd van € 52.700 naar € 51.900

G.079  Zandsehof, Huissen

Projectbeschrijving
De realisatie van twee appartementencomplexen bestaande uit in totaal 27 appartementen in de betaalbare sector en 400 m² commerciële ruimte.

Wat hebben we gedaan in 2015
In 2015 is blok 2, bestaande uit 12 appartementen opgeleverd en is het openbaar gebied heringericht.
Het project is eind 2015 financieel afgesloten.

Afwijking van programmabegroting 2015:Ja, zie hierboven

Boekwaarde per 31-12-2015

€ 31.226 V

Looptijd t/m

31-12-2015

Grondbeleid

Faciliterend

Raming nog te maken kosten

€ 0

Raming nog te realiseren opbrengsten

€ 0

Eindwaarde per 1-1-2015

€ 28.250 V

Eindwaarde per 1-1-2016

€ 31.226 V

Verklaring verschil

Winstneming

€ 31.226 V

Dekking

De winst vloeit naar de Algemene reserve grondexploitatie

G.080  Groenestraat 3, Bemmel

Projectbeschrijving

Het plan omvat de sloop van de bestaande woning en de bouw van een vrijstaande woning op het perceel plaatselijk bekend Groenestraat 3 te Bemmel.

Wat hebben we gedaan in 2015
Er is nog niet met de bouw van de woning gestart. De bouw van de woning is gepland in 2016.

Afwijking van programmabegroting 2015:Ja, zie hierboven

Boekwaarde per 31-12-2015

€ 8.001 V

Looptijd t/m

31-12-2016

Grondbeleid

Faciliterend

Raming nog te maken kosten

€     400

Raming nog te realiseren opbrengsten

€     320

Eindwaarde per 1-1-2015

€  7.547 V

Eindwaarde per 1-1-2016

€  7.921 V

Verklaring verschil

Winstverwachting

€  7.921 V

G.082  Van Voorststraat 1, Huissen

Projectbeschrijving
De verbouw van het pand Van Voorststraat 1 te Huissen, waarbij de op de eerste en tweede verdieping gesitueerde kantoren worden verbouwd tot 12 betaalbare appartementen.

Wat hebben we gedaan in 2015
In 2015 is het plan gerealiseerd. Eind 2015 is het project financieel afgesloten.

Afwijking van programmabegroting 2015:Nee

Boekwaarde per 31-12-2015

€  5.837 V

Looptijd t/m

31-12-2015

Grondbeleid

Faciliterend

Raming nog te maken kosten

€  0

Raming nog te realiseren opbrengsten

€  0   

Eindwaarde per 1-1-2015

€  5.072 V

Eindwaarde per 1-1-2016

€  5.837 V

Verklaring verschil

Winstneming

€  5.837 V

Dekking

De winst vloeit naar de Algemene reserve grondexploitatie

G.084  Ceres, Bemmel

Projectbeschrijving
Het plan omvat de realisering van 6 betaalbare koopwoningen en 4 vrije sector koopwoningen.

Wat hebben we gedaan in 2015
In 2015 is de bouw van de woningen afgerond en is het openbaar gebied aangelegd.

Afwijking van programmabegroting 2015:Nee

Boekwaarde per 31-12-2015

 • € 28.743 V

Looptijd t/m

31-12-2016

Grondbeleid

Faciliterend

Raming nog te maken kosten

 • €  13.890

Raming nog te realiseren opbrengsten

€    1.150

Eindwaarde per 1-1-2015

€  11.150 V

Eindwaarde per 1-1-2016

€  16.003 V

Verklaring verschil

Winstverwachting

€  16.003 V

G.085  Van Kleefstraat, Huissen

Projectbeschrijving
Het plan betreft een herstructureringsproject. Het plan omvat de sloop van 77 woningen en de realisering van 38 eengezinswoningen, waarvan 29 woningen in de betaalbare huursector en 9 woningen in de dure huursector. De realisering van een appartementencomplex bestaande uit 37 appartementen in de betaalbare huursector en de realisering van een appartementencomplex bestaande uit 9 zorgappartementen, 18 units voor de zware zorg met bijbehorende voorzieningen en 16 appartementen in de betaalbare huursector. Het openbaar gebied wordt heringericht.

Wat hebben we gedaan in 2015
De bouw van fase 1, bestaande uit een bouwblok met 37 appartementen en 17 eengezinswoningen is in 2015 opgeleverd, in aansluiting hierop is gestart met de resterende 21 eengezinswoningen en het resterende appartementengebouw dat in gebruik genomen zal worden door De Driestroom t.b.v. ‘Begeleid Wonen’.

Afwijking van programmabegroting 2015:Nee

Boekwaarde per 31-12-2015

€   5.056 V

Looptijd t/m

31-12-2017

Grondbeleid

Faciliterend

Raming nog te maken kosten

€  25.934

Raming nog te realiseren opbrengsten

€    6.344

Eindwaarde per 1-1-2015

€   6.803 N

Eindwaarde per 1-1-2016

€ 14.534 N

Verklaring verschil

Er zijn meer kosten voor het toezicht op het openbaar gebied besteed dan geraamd

Verliesverwachting

€ 14.534 N

Dekking

De verliesvoorziening wordt verhoogd van € 6.900 naar € 14.600

G.087 De Heister 2, Bemmel

Projectbeschrijving
Het plan betreft de verbouw en uitbreiding van het pand plaatselijk bekend De Heister 2 te Bemmel.

Wat hebben we gedaan in 2015
In 2015 is bouw opgeleverd. Eind 2015 is het project financieel afgesloten.

Afwijking van programmabegroting 2015:Nee

Boekwaarde per 31-12-2015

€  6.489 V

Looptijd t/m

31-12-2015

Grondbeleid

Faciliterend

Raming nog te maken kosten

€  0

Raming nog te realiseren opbrengsten

€  0        

Eindwaarde per 1-1-2015

€   6.489 V

Eindwaarde per 1-1-2016

€   6.489 V

Verklaring verschil

Winstneming

€   6.489 V

Dekking

De winst vloeit naar de Algemene reserve grondexploitatie

G.088 Loostraat 55a-57, Huissen

Projectbeschrijving
Het plan betreft de sloop van een voormalige winkel en de realisering van drie vrije bouwkavels ten behoeve van de bouw van drie vrijstaande woningen.

Wat hebben we gedaan in 2015
Op 30 april 2015 is het bestemmingsplan vastgesteld.

Afwijking van programmabegroting 2015:Nee

Boekwaarde per 31-12-2015

€  8.845 V

Looptijd t/m

31-12-2017

Grondbeleid

Faciliterend

Raming nog te maken kosten

€  3.841

Raming nog te realiseren opbrengsten

€     706      

Eindwaarde per 1-1-2015

€     207 N

Eindwaarde per 1-1-2016

€  5.710 V

Verklaring verschil

Verliesverwachting

€  5.710 V

G.094  Burchtgraafstraat, Gendt

Projectbeschrijving
De realisering van 5 betaalbare grondgebonden woningen en 30 betaalbare appartementen.

Wat hebben we gedaan in 2015
In 2015 zijn de overeenkomsten gesloten,  aansluitend zijn de planologische procedures doorlopen.
Conform planning heeft de sloop en start van de bouw aan de Burchtgraafstraat in 2015 plaatsgevonden.
In goede afstemming met de woonstichting is er een aanvang gemaakt met de werkzaamheden aan de riolering realisatie.

Afwijking van programmabegroting 2015:Nee

Boekwaarde per 31-12-2015

€ 108.646 V

Looptijd t/m

31-12-2017

Grondbeleid

Faciliterend

Raming nog te maken kosten

€ 103.243

Raming nog te realiseren opbrengsten

€     5.662

Eindwaarde per 1-1-2015

Eindwaarde per 1-1-2016

€ 11.065 V

Verklaring verschil

Winstverwachting

€ 11.065 V

Functieverandering

G.076  Munnikhofsestraat 9, Gendt (functieverandering)

Projectbeschrijving

Het plan omvat de bouw van een vrijstaande woning op het perceel plaatselijk bekend Munnikhofsestraat 9 te Gendt. De huidige agrarische bebouwing wordt gesloopt.

Wat hebben we gedaan in 2015
Het bestemmingsplan is onherroepelijk. De kavel is al geruime tijd in de verkoop.  

Afwijking van programmabegroting 2015:Ja, zie hierboven

Boekwaarde per 31-12-2015

€ 14.917 V

Looptijd t/m

31-12-2016

Grondbeleid

Faciliterend

Raming nog te maken kosten

€ 6.230

Raming nog te realiseren opbrengsten

€    597

Eindwaarde per 1-1-2015

€ 9.917 V

Eindwaarde per 1-1-2016

 • € 9.284 V

Verklaring verschil

Winstverwachting

€ 9.284 V

G.081  Zandvoort 21, Gendt (functieverandering)

Projectbeschrijving

Het plan omvat de realisatie van een vrije bouwkavel ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning op het perceel plaatselijk bekend Zandvoort 21 te Gendt.

Wat hebben we gedaan in 2015
Eind 2015 is ter plaatse gecontroleerd of de landschappelijke inpassing heeft plaatsgevonden.
De gerealiseerde woning moet in 2016 nog landschappelijk worden ingepast.

Afwijking van programmabegroting 2015:Nee

Boekwaarde per 31-12-2015

€  6.892 V

Looptijd t/m

31-12-2016

Grondbeleid

Faciliterend

Raming nog te maken kosten

€ 6.230

Raming nog te realiseren opbrengsten

€    276

Eindwaarde per 31-12-2015

€ 1.892 V

Eindwaarde per 31-12-2016

€    938 V

Verklaring verschil

Winstverwachting

€    938 V

G.083  Nevelveld 8, Bemmel (functieverandering)

Projectbeschrijving

Het plan omvat de realisatie van twee vrije bouwkavels ten behoeve van de bouw van twee vrijstaande woningen op het perceel plaatselijk bekend Nevelveld 8 te Bemmel.

Wat hebben we gedaan in 2015
Het bestemmingsplan is onherroepelijk. De kavels zijn al geruime tijd in de verkoop.

Afwijking van programmabegroting 2015:Nee

Boekwaarde per 31-12-2015

€ 18.210 V

Looptijd t/m

31-12-2016

Grondbeleid

Faciliterend

Raming nog te maken kosten

€ 11.230

Raming nog te realiseren opbrengsten

€      728

Eindwaarde per 1-1-2015

€   6.624 V

Eindwaarde per 1-1-2016

€   7.708 V

Verklaring verschil

Winstverwachting

€   7.708 V

G.089  Kamervoort 25, Angeren (functieverandering)

Projectbeschrijving

Het plan omvat de bouw van een vrijstaande woning op het perceel plaatselijk bekend Kamervoort 25 te Angeren. De huidige agrarische bebouwing wordt gesloopt.

Wat hebben we gedaan in 2015
Het bestemmingsplan is op 18 juni 2015 vastgesteld. Het bestemmingsplan is onherroepelijk.

Afwijking van programmabegroting 2015:Nee

Boekwaarde per 31-12-2015

€ 9.217 V

Looptijd t/m

31-12-2017

Grondbeleid

Faciliterend

Raming nog te maken kosten

€ 2.055

Raming nog te realiseren opbrengsten

€    736

Eindwaarde per 1-1-2015

€      83 N

Eindwaarde per 1-1-2016

€ 7.898 V

Verklaring verschil

Winstverwachting

€ 7.898 V

G.091 Munnikhofsestraat 12a, Gendt (functieverandering)

Projectbeschrijving

Het plan omvat de sloop van een voormalig glastuinbouwbedrijf en de realisering van een vrijstaande woning aan de Munnikhofsestraat 12a te Gendt.   

Wat hebben we gedaan in 2015
De overeenkomst over grondexploitatie is gesloten. Het bestemmingsplan is op 30 april 2015 vastgesteld.

Afwijking van programmabegroting 2015:Nee

Boekwaarde per 31-12-2015

€ 6.004 V

Looptijd t/m

31-12-2017

Grondbeleid

Faciliterend

Raming nog te maken kosten

€ 2.386     

Raming nog te realiseren opbrengsten

€    474

Eindwaarde per 1-1-2015

€   4.946 V

Eindwaarde per 1-1-2016

 • €   4.091 V

Verklaring verschil

Winstverwachting

€   4.091 V

G.092  Molenwei 33, Bemmel (functieverandering)

Projectbeschrijving

Het plan omvat de realisering van twee vrije bouwkavels ten behoeve van de bouw van twee vrijstaande woningen en de landschappelijke inpassing van deze woningen nabij het perceel. De agrarische bebouwing is gesloopt.

Wat hebben we gedaan in 2015
De overeenkomst over grondexploitatie is gesloten. Het bestemmingsplan is op 21 april 2015 vastgesteld.

Afwijking van programmabegroting 2015:Nee

Boekwaarde per 31-12-2015

 • € 5.653 N

Looptijd t/m

31-12-2017

Grondbeleid

Faciliterend

Raming nog te maken kosten

€   4.036

Raming nog te realiseren opbrengsten

 • €      445

Eindwaarde per 1-1-2015

€     234 N

Eindwaarde per 1-1-2016

€  2.062 N

Verklaring verschil

Winstverwachting

€  2.062 N

G.093  Smidstraat 1-3, Gendt

Projectbeschrijving
Het plan omvat de wegbestemming van een voormalig veehoudersbedrijf en de realisering van één vrije bouwkavel ten behoeve van één vrijstaande bedrijfswoning.

Wat hebben we gedaan in 2015
De overeenkomst over grondexploitatie is gesloten. Het bestemmingsplan is op 16 juli 2015 vastgesteld.

Afwijking van programmabegroting 2015:Nee

Boekwaarde per 31-12-2015

€ 9.121 V

Looptijd t/m

31-12-2016

Grondbeleid

Faciliterend

Raming nog te maken kosten

€ 5.500

Raming nog te realiseren opbrengsten

€    365

Eindwaarde per 1-1-2015

Eindwaarde per 1-1-2016

€ 3.986 V

Verklaring verschil

Winstverwachting

€ 3.986 V

G.095  Muntstraat 11, Huissen

Projectbeschrijving
Het plan omvat de sloop van kassen en de realisering van één vrije bouwkavel ten behoeve van de bouw van één vrijstaande woning.

Wat hebben we gedaan in 2015
De overeenkomst over grondexploitatie is gesloten. Vervolgens is de planprocedure gestart.
Het wijzigingsplan is op 3 november 2015 vastgesteld. Er is beroep ingesteld.

Afwijking van programmabegroting 2015:Nee

Boekwaarde per 31-12-2015

€ 13.780 V

Looptijd t/m

31-12-2017

Grondbeleid

Faciliterend

Raming nog te maken kosten

€ 10.661

Raming nog te realiseren opbrengsten

€      904

Eindwaarde per 1-1-2015

Eindwaarde per 1-1-2016

€  4.023 V

Verklaring verschil

Winstverwachting

€  4.023 V

G.096  Doornenburgsestraat 28, Gendt

Projectbeschrijving
Het plan omvat de sloop van kassen en de realisering van één vrije bouwkavel ten behoeve van de bouw van één vrijstaande woning.

Wat hebben we gedaan in 2015
De overeenkomst over grondexploitatie is gesloten. Vervolgens is de planprocedure gestart.
Het bestemmingsplan is op 1 oktober 2015 vastgesteld.

Afwijking van programmabegroting 2015:Nee

Boekwaarde per 31-12-2015

€ 13.498 V

Looptijd t/m

31-12-2016

Grondbeleid

Faciliterend

Raming nog te maken kosten

€ 10.524

Raming nog te realiseren opbrengsten

€   1.085

Eindwaarde per 1-1-2015

Eindwaarde per 1-1-2016

€   4.059 V

Verklaring verschil

Winstverwachting

€   4.059 V

Centrumplannen

Centrumplan Bemmel

G.011  Loostraat / Centrumplan, Bemmel

Projectbeschrijving
Het plan omvat de ontwikkeling van een woon-winkelwand aan de Loostraat.

Wat hebben we gedaan in 2015
De centrumontwikkeling in Bemmel richt zich op 2 locatie aan de Loostraat (inclusief de herinrichting van de Loostraat):

Deelplan locatie Loostraat ‘Wapen van Bemmel’
Door het ontbreken van huurders voor de commerciële ruimte en kopers voor de woningen is de economische uitvoerbaarheid van het plan uit 2012 niet gegarandeerd. De planontwikkeling is daarom door de initiatiefnemers voorlopig gestopt.

Deelplan locatie Loostraat uitbreiding Lidl
Lidl heeft in 2014 als initiatiefnemer voor deze deellocatie de mogelijkheden onderzocht van een zelfstandige plan te ontwikkelen voor uitbreiding van de supermarkt. In 2015 is voor dit plan de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan gestart. De gemeenteraad heeft op 19 november 2015 het bestemmingsplan die de uitbreiding mogelijk maakt vastgesteld. Tegen het bestemmingplan is beroep ingesteld. In 2016 zal dit beroep behandeld worden.

Herinrichting Loostraat
Na realisatie van het bouwplan voor uitbreiding van de supermarkt zal het plan voor  herinrichting van de Loostraat worden gerealiseerd. Over het herinrichtingsplan heeft in 2015 inspraak en overleg plaatsgevonden.

Afwijking van programmabegroting 2015:Ja, zie hierboven

Boekwaarde per 31-12-2015

€ 26.230 N

Looptijd t/m

31-12-2017

Grondbeleid

Faciliterend

Raming nog te maken kosten

€ 424.987

Raming nog te realiseren opbrengsten

€   72.991

Eindwaarde per 1-1-2015

€ 349.758 N

Eindwaarde per 1-1-2016

€ 378.226 N

Verklaring verschil

De plannen voor de Loostraat zijn geüpdatet met het oog op de afronding van de plannen in 2016/2017. Als gevolg van het tijdsverloop tussen het moment van gunning in 2011 van het herinrichting van het centrum en uitvoering van de laatste fase (Loostraat) zijn de kosten geactualiseerd. Daarnaast zijn enkele aanpassingen in het ontwerp doorgevoerd op basis van voortschrijdend inzicht (plein op één niveau, voorzieningen ten behoeve van het organiseren van activiteiten op het doorgetrokken plein en extra maatregelen ten behoeve van de bereikbaarheid van winkels en voorzieningen tijdens de werkzaamheden).   

Verliesverwachting

€ 378.226 N

Dekking

De bestaande verliesvoorziening wordt bijgesteld van € 349.800 naar
€ 378.300.

Centrumplan Huissen

Projectbeschrijving.
Teneinde de koopkrachtafvloeiing vanuit het centrum van Huissen te stoppen het realiseren van een attractief centrum voor Huissen, overeenkomstig de vastgestelde centrumvisie. Van het plan maakt onder andere deel uit het realiseren van een uitbreiding van de aanwezige supermarkt.  

Wat hebben we gedaan in 2015
Met de vaststelling van de aangepaste centrumvisie Huissen in de raadsvergadering van 21 maart 2013
is het proces van kaderstelling van de centrumontwikkelingen in Huissen voor wat betreft de detailhandels-structuur afgerond. Er is een keuze is gemaakt voor het versterken van het bestaande winkellint Langestraat-Vierakkerstraat. Tevens is een alternatieve locatie aan de Langestraat aangewezen voor de vestiging van de AH-supermarkt.

In 2015 is de aandacht gericht op de voorbereiding van de bouwplannen gebaseerd op deze nieuwe visie voor de supermarktlocatie en de upgrading van de bebouwing aan de Markt.  
Het plan voor het verbouwen van de locatie Markt om deze geshikt te maken voor de vestiging van de HEMA is in 2015 gerealiseerd. Vervolgens is in 2015 het bouwplan voor de nieuwe AH-supermarkt op de locatie Langestraat opgesteld en in procedure gebracht.

G.098  AH Huissen

Projectbeschrijving
De realisering van een supermarkt van circa 2.600 m² met een bovendekse parkeervoorziening met 70 openbare parkeerplaatsen

Wat hebben we gedaan in 2015
In 2015 is het bouwplan voor de nieuwe AH-supermarkt op de locatie Langestraat opgesteld, zijn de overeenkomsten gesloten en is aansluitend de planprocedure gestart.

Afwijking van programmabegroting 2015:Nee

Boekwaarde per 31-12-2015

€ 132.310 V

Looptijd t/m

31-12-2018

Grondbeleid

Faciliterend

Raming nog te maken kosten

€ 130.934

Raming nog te realiseren opbrengsten

€   11.206

Eindwaarde per 1-1-2015

Eindwaarde per 1-1-2016

€  12.582 V

Verklaring verschil

Winstverwachting

€  12.582 V